[[en]]About Us[[lv]]Par mums

[[en]]Intelligent Systems provide fleet management and fuel control solutions for 16 years. Our solutions are all developed in Latvia. Our services are used in three continents - EU, North America andSouth America by thousands of B2B customers. With checkgps.com we start to explore the B2C market. [[lv]]Intelligent Systems jau 16 gadus nodrošina precīzākos degvielas kontroles mērījumus un autoparka pārvaldību. No neliela uzņēmuma esam izauguši par nopietniem tirgus spēlētājiem un radījuši gudrus, efektīvus un klientiem pieejamus risinājumus. Intelligent Systems ir attīstījis gan elektroefektivitātes ierīces, gan robotus vēja turbīnu spārnu apkopei.

[[en]] [[lv]]Esam spējuši izveidot platformu, kurā pārvaldīt dažādas industriālās tehnikas iekārtas, attīstīt darba uzdevumu plānošanas, pārraudzības un izsekošanas lietotni un vēl daudz citus produktus. Mūsu pakalpojumus klienti novērtē un lieto ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Mēs nekad to nebūtu izdarījuši bez spēcīgas un uzticamas komandas.

[[en]]Companies of Intelligent Systems group:[[lv]]Intelligent Systems grupas uzņēmumi:

SIA Intelligent Systems ir noslēdzis 2017.gada 17.augustā līgumu Nr. SKV-L-2017/414 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Intelligent systems" parakstījis sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006. īstenošanu.

Pētījums tiek īstenots atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” prasībām projekta “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” ietvaros, kuru finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un par kuru ir noslēgts Projekta līgums.

SIA Intelligent Systems laika posmā no 01.04.2019 līdz 31.03.2022 gadam veiksmīgi pabeidza Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/006, pētījumu Nr. 1.18 "Telemetrijas iekārtas un sistēmprogrammatūras izstrāde, sprieguma kvalitātes problēmu un elektroapgādes traucējumu attālinātai identificēšanai vidsprieguma elektroapgādes tīklos (6-35kV) un to ietekmes analizēšanai uz zemsprieguma elektrotīkla patērētājiem.” Projekta laikā ir izstrādāta telemetrijas iekārta ar attiecīgu programnodrošinājumu kā arī attālinātā servera programnodrošinājums iegūtu datu vizualizēšanai un atkaišu veidošanai. Ar izstrādātā risinājuma palīdzību ir iespējams veikt sprieguma, strāvas, fāzes nobīdes, frekvences elektroapgādes tīkla parametru mērījumus, kā arī veidot atskaites par noteiktu  laika periodu. Izstrādāto risinājumu pozitīvi vērtē ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskie uzņēmumi, kuriem ir svarīga vidsprieguma elektroapgādes tīkla kvalitāte.

Pētījuma tēma: "Telemetrijas iekārtas un sistēmprogrammatūras izstrāde, sprieguma kvalitātes problēmu un elektroapgādes traucējumu attālinātai identificēšanai vidsprieguma elektroapgādes tīklos (6-35kV) un to ietekmes analizēšanai uz zemsprieguma elektrotīkla patērētājiem"
Pētījuma mērķis: Identificēt iespējas, kā fiksējot vidsprieguma elektrotīklu sprieguma un strāvas raksturlielumus, un veicot šo datu analīzi, attālināti iegūt informāciju par elektroenerģijas kvalitātes problēmām vai elektrotīkla bojājumiem.
Īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.martam.

Pētījuma tēma: "Četrtaktu iekšdedzes dzinēja anomāliju identificēšana, analizējot vibrācijas un to izmaiņas dzinēja darbības procesā, un atbilstošas telemetrijas iekārtas un programmatūras izstrāde."
Īstenošanas termiņš: līdz 2021. gada 31.oktobrim.
Gala produkta apraksts: Projekta ietvaros ir izstrādāts rīks, kas nosaka tehnisko stāvokli balstoties uz mehāniskajām virbācijām. Risinājums sastāv no vibrācijas sensora, telemetrijas iekārtas un mākoņ-balstītu servisu, kas veic mehānisko svārstību analīzi un sniedz detalizētu informāciju par pētāmā agregāta tehnisko stāvokli. Uz doto mirkli spējam detektēt 23 dažādus mehāniskos bojājumus un novērot iekārtas stāvokli ilgtermiņā. Izstrādātais risinājums ir noderīgs uzņēmumiem, kuri rūpējas par rūpniecisko līniju dīkstāves laika samazināšanu un laicīgu remontdarbu plānošanu.