SIA “Intelligent systems” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Pētniecības projekta nosaukums: “Četrtaktu iekšdedzes dzinēja anomālu identificēšana, analizējot vibrācijas un to izmaiņas dzinēja darbības procesā, un atbilstošas telemetrijas iekārtas un programmatūras izstrāde”


Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006


Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. aprīlis – 2021.gada 31.marts.


Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 146 343,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 89 930,60 EUR.


Projekta mērķis: Identificēt iespējas kā, fiksējot četrtaktu iekšdedzes dzinēja vibrācijas, veicot šo datu analīzi, nodrošināt preventīvu informāciju ar četrtaktu dzinēju darbinātu ierīču lietotājiem par iespējamiem dzinēja defektiem. Šāda preventīvās diagnostikas sistēma ļautu paaugstināt ierīču izmantošanas drošību, plānot ārpuskārtas dzinēju apkopes, novērst lielāku bojājumu rašanos, samazinot ekspluatācijas izmaksas.